แบบ 56-1

ชื่อบริษัท ประจำปี วันที่ได้รับข้อมูล รายละเอียด
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2562 31/3/2563
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2561 1/4/2562
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2560 31/3/2561
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2559 31/3/2560
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2558 28/10/2559