รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2561

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย บุญชัย เกษมวิลาศ 54,877,300 9.34%
นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร 42,348,700 7.21%
นาย ณัฐพล เกษมวิลาศ 28,648,808 4.88%
น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล 27,214,200 4.63%
นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ 25,000,000 4.26%
น.ส. ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล 21,920,600 3.73%
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 20,000,000 3.40%
น.ส. นลินภัสร์ กิตติสุรีย์ธร 15,554,800 2.65%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,158,133 2.24%
นาง มันทนา วงศ์อริยะกวี 12,961,900 2.21%
นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 12,760,000 2.17%
น.ส. ณัฐรวี วงศ์อริยะกวี 10,235,300 1.74%
นาย เสถียร พรยืนยง 10,177,900 1.73%
นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 10,000,000 1.70%
นาย พรพงษ์ เพชรล้ำ 6,723,000 1.14%
น.ส. ภัทธิรา เอี่ยมโกมุท 6,313,200 1.07%
นาย จเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย 5,045,559 0.86%
นาย ดล เหตระกูล 5,000,000 0.85%
น.ส. ศุภลักษณ์ แพบรรยง 5,000,000 0.85%
น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต 5,000,000 0.85%
นาย ศักดิ์ระพี ตีระวนินทร 4,550,000 0.77%
นาย อภิเชฐ ปุสรี 4,503,643 0.77%
นาย พันธุ์เทพ อึ้งอธิยุต 4,308,292 0.73%
นาย สุรเชษฐ์ ทิมสกุล 4,000,000 0.68%
นาง กานดา พรยืนยง 3,746,300 0.64%
นาย สิทธิชัย หงส์ศิลาทอง 3,732,500 0.64%
นาย ธงชัย อัศวุตมางกุร 3,713,600 0.63%
น.ส. อกนิฏฐ์ โสภณสิริรักษ์ 3,669,220 0.62%
น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ 3,634,100 0.62%
นาง เทวี เกริกฤทธิ์วณิช 3,581,100 0.61%
นาย กำธร วังอุดม 3,435,000 0.58%
นาย นท เกริกฤทธิ์วณิช 3,400,000 0.58%
นาย โชติชัย เจริญงาม 3,327,500 0.57%
นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม 3,279,600 0.56%
น.ส. อรนุช ธนาวุฒิวัฒนา 3,193,100 0.54%
น.ส. วศินี นรมัตถ์ 3,088,400 0.53%
นาย ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ 3,020,000 0.51%
นาง สุรัสวดี แก้วกาญจน์วิเศษ 2,988,600 0.51%
นาย เมตต์ ศรีนราวัฒน์ 2,979,027 0.51%
นาย กฤษณ มรกต 2,947,600 0.50%