รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2017

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ 37,970,270.00 6.87
2 นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ 25,000,000.00 4.52
3 นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย 22,809,754.00 4.12
4 นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 21,872,700.00 3.95
5  UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 20,000,000.00 3.62
6 นายพิศิฐพงศ์ วงษ์ทองดี 18,885,600.00 3.41
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,437,411.00 2.79
8 นายบุญชัย เกษมวิลาศ 15,230,000.00 2.75
9 นายอุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร 14,201,100.00 2.57
10 น.ส.สุนันท์ งามอัครกุล 13,225,000.00 2.39
11 น.ส.นลินภัสร์ กิตติสุรีย์ธร 11,117,400.00 2.01
12 นายอัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง 10,299,999.00 1.86
13 นายเสถียร พรยืนยง 9,499,800.00 1.72
14 นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 9,000,000.00 1.63
15 น.ส.ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล 8,848,500.00 1.60
16 น.ส.เสาวณีย์ แซ่ฉั่ว 8,018,200.00 1.45
17 นายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์ 7,780,988.00 1.41
18 นายอธิภู ลือชัยชนะกุล 7,582,054.00 1.37
19 นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ 7,539,000.00 1.36
20 นายอานนท์ชัย วีระประวัติ 5,500,000.00 0.99
21 นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ 5,200,000.00 0.94
22 นายดล เหตระกูล 5,000,000.00 0.90
23 น.ส.เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต 5,000,000.00 0.90
24 น.ส.พนิดา แซ่ฉั่ว 4,963,200.00 0.90
25 นายสุรเชษฐ์ ทิมสกุล 4,908,400.00 0.89
26 นางเทวี เกริกฤทธิ์วณิช 4,854,600.00 0.88
27 นายศักดิ์ระพี ตีระวนินทร 4,430,000.00 0.80
28 พ.ญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์ 3,982,054.00 0.72
29 นายโอฬาร ดวงปัญญาสว่าง 3,870,000.00 0.70
30 นางสุรัสวดี แก้วกาญจน์วิเศษ 3,811,900.00 0.69
31 นายพันธุ์เทพ อึ้งอธิยุต 3,704,200.00 0.67
32 นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 3,687,000.00 0.67
33 น.ส.สิริน คงอุดมสิน 3,684,100.00 0.67
34 นางกานดา พรยืนยง 3,313,000.00 0.60
35 นายโชติชัย เจริญงาม 3,270,300.00 0.59
36 น.ส.วศินี นรมัตถ์ 3,088,400.00 0.56
37 นางณัชชารีย์ ชลัมพุชจิรานนท์ 3,000,000.00 0.54
38 นายจักรวีร์ ชัยดำรงเลิศ 2,840,000.00 0.51
39 นายเมธี ศุภโชคอวยชัย 2,807,600.00 0.51