รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย บุญชัย เกษมวิลาศ 54,877,300 9.34%
นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร 42,348,700 7.21%
นาย ณัฐพล เกษมวิลาศ 29,328,808 4.99%
น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล 28,794,200 4.90%
น.ส. ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล 26,266,600 4.47%
นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา 20,412,700 3.48%
นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา 20,010,000 3.41%
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 20,000,000 3.40%
น.ส. อรนุช ธนาวุฒิวัฒนา 16,719,700 2.85%
น.ส. นลินภัสร์ กิตติสุรีย์ธร 15,534,800 2.64%
นาง มันทนา วงศ์อริยะกวี 14,495,300 2.47%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,103,011 2.06%
น.ส. ณัฐรวี วงศ์อริยะกวี 10,235,300 1.74%
นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 10,000,000 1.70%
นาย เสถียร พรยืนยง 9,977,900 1.70%
นาย พรพงษ์ เพชรล้ำ 9,300,000 1.58%
น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ 8,920,000 1.52%
น.ส. ภัทธิรา เอี่ยมโกมุท 8,215,300 1.40%
นาง กานดา พรยืนยง 5,758,000 0.98%
น.ส. ศุภลักษณ์ แพบรรยง 5,000,000 0.85%
นาย ดล เหตระกูล 5,000,000 0.85%
นาย สุรเชษฐ์ ทิมสกุล 4,000,000 0.68%
นาย สิทธิชัย หงส์ศิลาทอง 3,732,500 0.64%
นาย ธงชัย อัศวุตมางกุร 3,713,600 0.63%
นาย กำธร วังอุดม 3,679,700 0.63%
นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม 3,279,600 0.56%
น.ส. วศินี นรมัตถ์ 3,088,400 0.53%
น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย 3,000,000 0.51%
นาง สุรัสวดี แก้วกาญจน์วิเศษ 2,988,600 0.51%