คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประจวบ อุชชิน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง