คณะกรรมการตรวจสอบ

นาย กฤษฎา หุตะเศรณี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นาย พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นาย ภัทรพล วรนิมมาน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ