คณะกรรมการดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

กรรมการ

นายถาวร พรพนัสศรี

กรรมการ

นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร

กรรมการ