คณะกรรมการดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น

นายชลพรรณ  วงษ์สิงห์

กรรมการ

นายสรกฤต ลัทธิธรรม

กรรมการ