คณะกรรมการดีมีเตอร์ พาวเวอร์

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

กรรมการ

นายถาวร พรพนัสศรี

กรรมการ