คณะกรรมการดีมีเตอร์ พาวเวอร์

นายประจวบ อุชชิน

กรรมการ

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

กรรมการ