คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นาย ภัทรพล วรนิมมาน

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นาย เอกวิทย์ แก้ววิเชียร

เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน