คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุนันท์ กีรติวัฒนพิศาล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน