คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

นายประจวบ อุชชิน

กรรมการ / กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ

กรรมการ / กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน