คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบสังคม

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการธรรมา
ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

นายประจวบ อุชชิน

กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

ประธานสายงานปฏิบัติการ / เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม