คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบสังคม

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

นายประจวบ อุชชิน

กรรมการ / กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาลและ

รับผิดชอบต่อสังคม

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

ประธานสายงานการเงิน / เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม