คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายประจวบ อุชชิน

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี