คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นายประจวบ อุชชิน

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

ประธานสายงานปฏิบัติการ / กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน