คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นายประจวบ อุชชิน

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

ประธานสายงานปฏิบัติการ / กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน