คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นายประจวบ อุชชิน

กรรมการ / ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์

กรรมการ / กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

ประธานสายงานการเงิน /
กรรมการกลั่นกรองการลงทุน