คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นาย ประจวบ อุชชิน

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นาย ชลพรรณ วงษ์สิงห์

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นางสาว กุลธิดา วีระถาวร

เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน