ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
ไตรมาส3/62
30/09/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,058.69 984.17 809.36 420.31 605.61
หนี้สินรวม 109.32 57.58 28.98 64.78 18.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น 949.37 908.36 774.02 355.53 587.31
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 525.85 549.75 587.41 587.41 1,430.42
รายได้รวม 240.02 239.70 59.05 13.75 30.52
กำไรสุทธิ -909.12 -86.30 -206.58 -419.61 -172.69
กำไรต่อหุ้น (บาท) -2.14 -0.16 -0.36 -0.71 -0.19
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -129.71 -8.40 -23.26 -68.19 -56.21
ROE(%) -166.74 -9.29 -24.56 -74.30 -58.46
อัตรากำไรสุทธิ(%) -378.78 -36.01 -349.85 -3,052.80 -565.75
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/2558 30/12/2559 29/12/2560 28/12/2561 03/12/2562
ราคาล่าสุด(บาท) 8.90 9.20 3.98 0.50 0.43
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,680.05 5,057.70 2,337.88 293.70 615.08
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2558 30/09/2559 30/09/2560 30/09/2561 30/09/2562
P/E (เท่า) N/A N/A N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 3.09 5.11 2.63 0.59 1.05
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.96 1.81 1.51 0.85 0.41
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A N/A N/A N/A